ගුවන්තොටුපල වැට

  • Airport Fencing & Airport Physical Security Fencing

    ගුවන් තොටුපල වැට සහ ගුවන් තොටුපල භෞතික ආරක්ෂක වැටවල්

    ගුවන්තොටුපල වැට යනු ගුවන් තොටුපලවල් සහ සමහර ආරක්ෂිත ස්ථාන සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති වැටකි.ගුවන්තොටුපල වැටේ සිරස් කොටස 3d වැටට සමාන වේ.50 * 100mm දැලක් සහ 4 නැමීම් ඉහළ ශක්තියක් සහිත පුවරුවක් සපයයි.ගුවන්තොටුපල වැටේ මුදුනේ ඇති V-හැඩැති කොටස Y කණුව, V පැනලය, RAZOR කම්බි සහ ක්ලිප් කට්ටල 4 කින් සමන්විත වේ.ගුවන්තොටුපල වැට පද්ධතිය ඉතා ශක්තිමත්.සම්පූර්ණ සැලසුම ගුවන් තොටුපළේ අලංකාරය සහතික කරයි.තවද V-හැඩැති පද්ධතිය මිනිසුන් ඉහළට නැගීම සම්පූර්ණයෙන්ම වළක්වයි.