බාගත

 • pdf
  SGS සහතිකය-6mm Wire-ISO1460-1992
 • pdf
  SGS සහතිකය-කුඩු ආලේපන ඝනකම
 • pdf
  SGS සහතිකය-PVC ආලේපන ඝනකම
 • pdf
  වසර 10ක වගකීමක්
 • pdf
  CE සහතිකය - ප්‍රධානියා
 • pdf
  NJIN2104001406ML-01 post සින්ක් ආලේපිත+වර්ණ ආලේපිත
 • pdf
  NJIN2104001407ML-01 කම්බි වැට සින්ක් ආලේපිත+ වර්ණ ආලේප කර ඇත