ගැලරිය

5eeb211e7e157

ඉන්දුනීසියාව සඳහා ව්යාපෘතිය

5eeb246eeb967

දකුණු අප්රිකාව සඳහා ව්යාපෘතිය

5eeb24aaab3c8

දකුණු අප්රිකාව සඳහා ව්යාපෘතිය

5eeb24b96bb8b

දකුණු අප්රිකාව සඳහා ව්යාපෘතිය

5eeb25bfe9f22

සැම්බියාව සඳහා ව්යාපෘතිය

5f3241e8eda73

දකුණු අප්රිකාව සඳහා ව්යාපෘතිය

5f3241fb8b092

සිම්බාබ්වේ සඳහා රේසර් වයර්

5fc8c32c54d45 (4)

මල නොබැඳෙන වානේ-ඉහළ ආරක්ෂක වැට

6076b93c6b6cf

වෑල්ඩින් දැල් වැට ඡායාරූප